تاريخ روز : شنبه 10 اسفند 1398

موتورسازان تراکتورسازی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العادهآگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران (سهامي عام) شماره ثبت 4064 به اطلاع سهامداران محترم مي رساند، مجمع عمومي فوق العاده رأس ساعت 11 روز سه شنبه مورخه 97/05/02 در دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، گروه صنايع تراکتورسازي ايران برگزار خواهد گرديد. لذا بدينوسيله از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد، با دردست داشتن کارت ملي، و کالت نامه يا برگ نمايندگي به همراه برگ سهام در روز يكم مرداد ماه جهت دريافت برگ ورود به جلسه به آدرس مذکور مراجعه فرمايند.

دستورجلسه:

1- تصميم گيري در مورد افزايش سرمايه 

2- تصويب اساسنامه جديد شركت

3- تغيير موضوع فعاليت شركت

4- ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

         ضمناً از کليه سهامداران محترم درخواست مي شود بمنظور تسهيل در ارائه خدمات و اطلاع رساني،نسبت به تكميل اطلاعات سهامداري خود در سامانه سهامداران به  آدرس www.motorsazan.ir بخش مديريت اطلاعات سهامداران اقدام نموده و يا همزمان در روزهاي اول و دوم مرداد ماه به دبيرخانه دفتر تهران ارائه فرمايند.

هيئت مديره شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران (سهامي عام)