تاريخ روز : شنبه 10 اسفند 1398

موتورسازان تراکتورسازی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

درخواست تكميل يا بروز رساني اطلاعات ارتباطي و هويتي از سهامداران محترمجهت تسهيل در ارائه خدمات و اطلاع رساني  

از سهامدارانيكه تا كنون نسبت به ارسال مشخصات خود اقدام ننموده اند، تقاضا ميشود سريعاً مشخصات خود را از طريق سيستم پورتال، ويا تكميل نمودن فرم مشخصات و ارسال آن از طريق ايميل و يا فكس اقدام نمايند.

واحد سهام شركت موتورسازان