فرم ثبت پیشنهادهای مشتریان :  
 
 
  نام مشتری / شرکت / نمایندگی :
     
 
شماره تماس :
پست الکترونیک :  
 
     
 
 
 
    عنوان / موضوع پیشنهاد :  
 
شرح وضعیت موجود :
     
  ارائه راهکار و پیشنهاد :  
   
  مزایای پیشنهاد :  
     
     
   
   
       
.همکاران ما، در رابطه با پیشنهاد ارائه شده شما از طریق تماس تلفنی ، پیامک یا پست الکترونیک با شما در ارتباط خواهند بود