مشتری گرامی ؛  
  برای ثبت مشخصات خود در سیستم مکانیزه شرکت موارد ذیل را با توجه به اطلاعات روی کارت گارانتی وارد نمائید ::  
    شماره سریال موتور ::  
    شناسه گارانتی ::